Bonobos Förskola

Klicka här för att redigera underrubrik

VÅR VISION                                   

 • Utveckla en förmåga till empati och omtanke om andra liksom respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
 • Alla på vår förskola ska känna sig trygga.
 • Alla har lika värde och alla ska ha en positiv arbetsmiljö, både barn och vuxna.
 • Att främja barns lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund.
 • Ha en rolig och lärorik verksamhet som lockar fram nyfikenhet och upptäckarglädje.
 • Få barnen att fungera som självständiga individer och i grupp.
 • Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen – SJÄLVKÄNSLA.
 • Prata med barnen, vara delaktig i deras rollekar, sjunga, berätta sagor m.m. för att främja deras språkutveckling.
 • Lära känna vår närmiljö och vara ute i skog och mark

  - Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2016)